MER voor bestemmingsplan buitengebied Deurne onvolledig

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 8 augustus 2013

Het plan-MER (milieueffectrapport) voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne is op meerdere punten onvolledig. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een toetsingsadvies.

Het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente is een actualisering van het plan uit 2007. Het opstellem van een MER verplicht, als hulpmiddel om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het is onder meer kaderstellend voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Ook kunnen activiteiten die in het kader van het bestemmingsplan toegestaan zijn leiden tot effecten op Natura 2000-gebieden.

Volgens de Commissie blijkt uit de MER dat relevante gevolgen voor Natura 2000-gebieden vanwege de stikstofdepositie niet uitgesloten kunnen worden. Alternatieven of maatregelen om aantasting te voorkomen, worden echter niet genoemd. Ook mist de Commissie overige effecten op Natura 2000-gebieden (anders dan de gevolgen van stikstofdepositie) en een beoordeling van de effecten op Beschermde natuurmonumenten en de Ecologische Hoofdstructuur.

Lees het toetsingsadvies >

Categorieën:

Gebiedsniveau

Voeg een reactie toe