Gezondheid

De groei van de veestapel leidt bij steeds meer mensen tot zorgen over gezondheid en welzijn van mens en dier. De boerderij kan echter juist ook een plek zijn die kan bijdragen aan het welzijn van mensen (bijvoorbeeld zorgboerderijen). Lees op deze pagina  alles over het thema gezondheid.

De groei van de veestapel leidt bij steeds meer mensen tot zorgen over gezondheid en welzijn van mens en dier. Het gaat dan om zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal welbevinden. In de discussies rond dit thema komen onderwerpen terug als de betekenis van antibioticagebruik, de uitstoot van geur, fijnstof en geluid, maar ook dierenwelzijn. Anderzijds is de boerderij juist ook een plek waar de gezondheid en het welzijn van mensen kan verbeteren. Tal van zorgboerderijen bieden mensen met lichamelijke, psychische of sociale problemen een vorm van zorg of een zinvolle dagbesteding.

Terugdringen antibioticagebruik

De laatste jaren is duidelijk geworden dat het (preventief) gebruik van antibiotica in de veehouderij, risico’s met zich meebrengt voor mensen. Gebruik van antibiotica in de veehouderij vergroot de kans dat deze medicijnen niet meer bij mensen werkzaam zijn door resistentievorming. Het beleid van de overheid heeft zich de afgelopen jaren dan ook gericht op het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is sinds 2007 gedaald en neemt naar verwachting de komende jaren nog verder af. Ook de Commissie van Doorn adviseert in het rapport 'Al het vlees duurzaam' om preventief antibioticagebruik niet meer toe te staan.

Onderzoek relatie veehouderij en gezondheid

In 2010 heeft de rijksoverheid IRAS en Nivel gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van veehouderijbedrijven voor de volksgezondheid. Uit de resultaten daarvan (mei 2011) werd duidelijk dat voor een goed advies vervolgonderzoek nodig was. Het Rijk heeft de Gezondheidsraad daarom gevraagd om een beoordelingskader op te stellen over gezondheidsrisico’s voor de bevolking van blootstelling aan verschillende micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit de veehouderij.

In het rapport “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen” schrijft  de Gezondheidsraad dat het niet bekend is tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden. Veel gemeenten zijn samen met de GGD hier momenteel mee bezig.

Dierenwelzijn

De mate waarin een dier de omgeving als belastend of plezierig ervaart, is bepalend voor het welzijn van het dier. De ‘vijf vrijheden’ (Farm Animal Welfare Council) worden vaak als uitgangspunt gehanteerd. Aanvullend daarop, is het welzijn van dieren een maatschappelijke kwestie over wat mensen acceptabel vinden en hoe wij vinden dat met dieren hoort om te worden gegaan. Bezorgdheid om dierenwelzijn is in toenemende mate een factor van belang geworden.

Qua wet- en regelgeving voor dierenwelzijn is Europa veelal leidend. Richtlijnen voor dierenwelzijn verschuiven steeds meer van middelvoorschriften (hok) naar doelvoorschriften (dier). Verschillende organisaties, initiatieven, keurmerken en netwerken stellen bovenwettelijke eisen aan het welzijn van productiedieren of vragen hier aandacht voor. Voorbeelden hiervan zijn Wakker Dier, de Rondeel stal, het Beter Leven kenmerk en Dierenwelzijnsweb.


Nieuws over dit onderwerp

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.